Ostřice třeslicovitá roste na vlhkých půdách od luhů do oblasti smíšených bučin. Na střídavě zamokřených (glejovitých) půdách v listnatých lesích v obvodu habrových i bukových doubrav, jakož i v útvarech lužních. Glejovité půdy charakterizuje souvislými porosty jako stanoviště vhodná pro pěstování listnatých dřevin, hlavně dubu letního. Nejčastěji v rovinatějších polohách poblíž vodních toků a na půdách s vysoko položenou hladinou spodní vody, kde vytváří velmi výrazné lesní (porostní) typy. V luzích tvoří často větší nebo menší porosty V typech bylinných. Roste na vlhkých, hlinitých a jílovitých půdách v kulturních smrčinách. Těží se jako náhražka žíní do polštářů a matrací. Rostlina šáchorovitá, rozšíření eurasijského. Kvete od května do června.