Kopřiva dvoudomá roste v lesích na podobných stanovištích jako netýkavka a čistec, s nimiž se druží v porostech, ukazujících příznivý rozklad organických látek (dobře probíhající nitrifikaci), je poměrně spolehlivým ukazatelem dobrého stavu lesních půd v luzích, ve vlhkých chlumech, pahorkatinách i v oblasti smíšených bučin. Roste i na rumištích a v plotech, v kamenitých sutích a všude, kde se nahromadily v horních vrstvách půdy ústrojné látky, jež se rozkládají. Kopřivovitá rostlina s circumpolárním rozšířením. Kvete od července do září.

Na lesních nivách a v močálovitých luzích při řece Moravě a řekách slovenských roste v pobřežních houštinách pontická kopřiva mokřadní Urtica kioviensis. Žahavka Urtica urens, rostoucí na rumištích, se v lesích vyskytuje zřídka.