Hlístník roste v stinných lesích, zvláště bukových, v bukových doubravách i habrových doubravách s lískou, na svěžích humosních půdách, roztroušeně v celé střední Evropě. Nikdy netvoří souvislé porosty. Vstavačovitá rostlina bez chlorofylu, rostoucí saprofyticky v humusu, nikdy však v humusu surovém, je proto dobrým ukazatelem příznivě probíhající humifikace a mikrobiální aktivity půdy. Na vápnitých půdách bývá hojnější nežli na půdách vzniklých větráním hornin, bohatých křemenem. Druh eurasijský, kvetoucí v květnu a červnu.